Ga naar de inhoud
Home » Bestuursrecht, bezwaar & beroep uitkeringen

Bestuursrecht, bezwaar & beroep uitkeringen

Bestuursrecht regelt de verhoudingen tussen de overheid en bedrijven & burgers .
Onder overheid worden onder andere de rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen gerekend.
Het bestuursrecht bestaat uit regels waar de overheid zich zelf aan moet houden maar bevat ook regels die bedrijven & burgers juist beschermen tegen besluiten van diezelfde overheid.

De regels waaraan bedrijven & burgers en de overheden zich moeten houden zijn complex en veranderen ook nog eens snel.
Het gevolg is dat er ook snel geschillen ontstaan tussen diezelfde bedrijven & burgers en een sterke overheid.

Veel voorkomende zaken waarmee u als bedrijf of burger te maken kunt krijgen, zijn bijvoorbeeld:

 • Problemen met uitkeringsinstanties. Zo kan uw uitkering zijn beëindigd, uw aanvraag afgewezen is of dat u gekort wordt uw uitkering.  
  Ook kan bij (een vermoeden van) fraude uw uitkering wordt teruggevorderd of zelfs een hoge boete worden opgelegd.
 • Het kan hier gaan om een bijstandsuitkering (Participatiewet), een uitkering van het UWV (WIA, WAO, WW, Wajong), van de SVB (AOW, Kinderbijslag) en dergelijken.
 • Geschillen over vergunningverlening. Denk bijvoorbeeld aan bouwaanvragen, toekenning parkeerplaatsen, het mogen starten van een onderneming die worden afgewezen.
 • Het maken van bezwaar tegen een vergunning die aan anderen is verleend. Bijvoorbeeld vergunningen voor de (ver)bouw van huizen of bedrijfspanden of vergunningen ten aanzien van verkeer, de komst van bepaalde ondernemingen of gebouw in uw woonomgeving.
 • Opgelegde bestuurlijke boetes, die fors hoog kunnen zijn. Deze boetes kunnen bijvoorbeeld worden opgelegd omdat er mogelijk illegale vreemdelingen in uw huis aan het werk zijn geweest of omdat u met uw uitkering zou hebben gefraudeerd.
  U kunt ook een hoge boete krijgen als u bijvoorbeeld een werkster heeft die niet over de juiste papieren beschikt of een verbouwing aan uw woning blijkt in het verleden zonder de juiste vergunning te zijn uitgevoerd.

Bij een geschil met de overheid heeft u te maken met een sterke tegenstander die de beschikking heeft over ruime middelen en – vanzelfsprekend – uitstekend op de hoogte is van de eigen regelgeving en hoe deze te hanteren

Amsterdamse Meesters is erop gericht de belangen van burgers en bedrijven optimaal te behartigen en helpen u de weg te vinden in de regelgeving van het openbaar bestuur.

Wat kunnen wij voor u doen?

 • tijdig bezwaar maken tegen overheidsbesluiten. De termijn daarvoor is meestal 6 weken en zelfs korter. Wees dus op tijd! Ons streven is om binnen één dag de procedure te starten. Zo verliest u geen kostbare tijd want het is moeilijk genoeg als u bijvoorbeeld plotseling geen inkomen meer heeft.
 • indien nodig een voorlopige voorzieningen procedure bij de rechter instellen.
  In kort-geding verzoeken wij de rechter om op korte termijn de werking van een besluit te ontzeggen of alvast voorschoten op uw uitkering te verstrekken zolang de bezwaar- of beroepsprocedure loopt.
  Dit is veel sneller dan gewoon maar afwachten.
 • eveneens in een voorlopige voorziening procedure de rechter verzoeken om u alvast een voorschot op een uitkering (Bijstand, Participatiewet, WW) te verstrekken, zodat u toch inkomen heeft.
 • beroep instellen. Het gebeurt regelmatig dat door de overheidsinstelling een bezwaar ongegrond (afgewezen) wordt verklaard. De volgende stap is dan beroep in te stellen.
  Ervaring leert dat een bezwaar regelmatig ongegrond (afgewezen) wordt verklaard en dat de volgende stap naar de bevoegde beroepsrechter moet worden gezet. In beroep beoordeeld een onafhankelijke rechter uw zaak i.p.v. dat “de slager zijn eigen vlees keurt“.
 • hoger beroep instellen tegen een afwijzend beroep (ongegrond) van de lagere rechter bij de hoogte rechter. Hoger beroep wordt ingesteld bij bijvoorbeeld de Centrale Raad van Beroep of de Raad van State.