19/04/2016

Bestuursrecht

Bestuursrecht regelt de verhoudingen tussen de overheid en bedrijven & burgers .
Onder overheid worden onder andere de rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen gerekend.
Het bestuursrecht bestaat uit regels waar de overheid zich zelf aan moet houden maar bevat ook regels die bedrijven & burgers beschermen tegen besluiten van diezelfde overheid.

De regels waaraan bedrijven & burgers en overheden zich moeten houden zijn complex en veranderen ook nog eens snel.
Het gevolg is dat er ook snel geschillen ontstaan tussen burgers, ondernemers en de overheid.

Veel voorkomende zaken waarmee u als burger of bedrijf kunt worden geconfronteerd, zijn bijvoorbeeld:

  • Problemen met uw uitkeringsinstantie. Zo kan het dat uw uitkering is beëindigd, uw aanvraag is afgewezen, u wordt gekort op uw uitkering of indien er (een vermoeden van) fraude in het spel is en er een uitkering wordt teruggevorderd. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld uw bijstandsuitkering van de gemeente (Participatiewet), een uitkering van het UWV (WIA, WAO, WW, Wajong), SVB (AOW, Kinderbijslag) en dergelijken. Herman helpt u graag als
  • Geschillen over vergunningverlening. Denk bijvoorbeeld aan bouwaanvragen, toekenning parkeerplaatsen, het mogen starten van een onderneming.
  • Het maken van bezwaar tegen een vergunning die aan anderen is verleend. Bijvoorbeeld vergunningen ten aanzien van de (ver)bouw van huizen of bedrijfspanden of vergunningen ten aanzien van verkeer, de komst van bepaalde ondernemingen of gebouw in uw woonomgeving.?
  • De confrontatie met bestuurlijke boetes, die fors hoog kunnen zijn. Deze kunnen bijvoorbeeld worden opgelegd omdat er mogelijk illegale vreemdelingen in uw huis aan het werk zijn geweest. U kunt ook een hoge boete krijgen als u bijvoorbeeld een werkster heeft die niet over de juiste papieren beschikt of een verbouwing aan uw woning blijkt in het verleden zonder de juiste vergunning te zijn uitgevoerd.

Bij een geschil met de overheid heeft u te maken met een sterke tegenstander die de beschikking heeft over ruime middelen en – vanzelfsprekend – uitstekend op de hoogte is van de eigen regelgeving en hoe deze te hanteren.

Amsterdamse Meesters is erop gericht de belangen van burgers en bedrijven optimaal te behartigen en helpen u de weg te vinden in de regelgeving van het openbaar bestuur.

Zo kunnen wij:

  • tijdig bezwaar maken tegen overheidsbesluiten. De termijn daarvoor is meestal 6 weken en zelfs korter. Wees dus op tijd! Ons streven is om binnen één dag de procedure te starten.Zo verliest u geen kostbare tijd want het is moeilijk genoeg als u plotseling geen inkomen heeft.
  • indien nodig kunnen wij een procedure voor een voorlopige voorziening bij de rechter instellen. Hierbij verzoeken wij de rechter de werking van een besluit te ontzeggen zolang de bezwaar- of beroepsprocedure loopt.
  • eveneens kan in een voorlopige voorziening een verzoek aan de rechter worden gedaan u een voorschot op een uitkering (Participatiewet, WW) te verstrekken, zodat u toch inkomen heeft.
  • het gebeurt regelmatig dat door de overheidsinstelling een bezwaar ongegrond (afgewezen) wordt verklaard. De volgende stap is dan beroep in te stellen. In een beroepsprocedure wordt uw zaak beoordeeld door een onafhankelijke rechter.Ervaring leert dat een bezwaar regelmatig ongegrond (afgewezen) wordt verklaard en dat de volgende stap naar de bevoegde beroepsrechter moet worden gezet. In beroep beoordeeld een onafhankelijke rechter uw zaak.
  • tegen een afwijzend beroep (ongegrond) kan Amsterdamse Meesters desgewenst hoger beroep  instellen bij bijvoorbeeld de Centrale Raad van Beroep of de Raad van State.

 

Print Friendly, PDF & Email