Ga naar de inhoud
Home » Onze Rechtsgebieden » Bestuursrecht

Bestuursrecht

  Bezwaar & Beroep

  Tot de overheid worden onder andere de rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen maar ook de Belastingdienst gerekend.
  Het bestuursrecht bestaat uit regels waar de overheid zich zelf aan moet houden maar bevat ook regels die burgers en bedrijven juist beschermen tegen besluiten van diezelfde overheid.

  Bestuursrecht regelt de verhoudingen tussen de overheid en bedrijven & burgers.


  De regels waar burgers en bedrijven maar ook de overheden zelf zich aan moeten houden zijn complex en veranderen ook nog eens snel. Het gevolg is dat er ook snel geschillen ontstaan tussen diezelfde burgers en bedrijven aan de ene kant en een sterke overheid aan de andere kant.

  Veel voorkomende zaken waarmee u als bedrijf of burger te maken kunt krijgen, zijn bijvoorbeeld:

  Herstelregeling voor gedupeerde ouders Kinderopvangtoeslag, waarbij u in het verleden grote problemen heeft gehad met de Belastingdienst over terugbetaling van de kinderopvangtoeslag (KOT). Klik hier voor mee informatie over de Herstelregeling gedupeerde ouders.

  Mijnbouwschade Groningen. Gratis rechtsbijstand en/of mediation voor eigenaren van gebouwen met (vermoedelijke) schade door de gaswinning (mijnbouw) en gasopslag in de regio Groningen/Drenthe. Via een speciale subsidieregeling van de Raad voor Rechtsbijstand kunnen wij u kosteloos helpen bij het afwikkelen van de schade bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Ook kunnen wij u helpen bij het proces tot versterking van een gebouw bij Nationaal Coördinator Groningen (NCG). U moet echter wel eerst bericht van het IMG of NCG hebben ontvangen. Verder kunnen wij u helpen bij het opstellen van een zienswijze, bij een bezwaarprocedure of een (hoger) beroep bij de rechtbank. Onze hulp en bijstand is gratis. U hoeft niets te betalen; dus ook geen eigen bijdrage.

  Problemen met uitkeringsinstanties. Zo kan uw uitkering zijn beëindigd of uw aanvraag afgewezen zijn of u bent gekort op uw uitkering.  Ook kan bij (een vermoeden van) fraude uw uitkering worden teruggevorderd en daar bovenop zelfs een hoge boete worden opgelegd.

  Een bijstandsuitkering (Participatiewet), een uitkering van het UWV (WIA, WAO, WW, Wajong), van de SVB (AOW, Kinderbijslag) en dergelijken.

  Geschillen over vergunningverlening. Denk bijvoorbeeld aan bouwaanvragen, toekenning parkeerplaatsen, het mogen starten van een onderneming die worden afgewezen.

  Het maken van bezwaar tegen een vergunning die aan anderen is verleend. Bijvoorbeeld vergunningen voor de (ver)bouw van huizen of bedrijfspanden of vergunningen ten aanzien van verkeer, de komst van bepaalde ondernemingen of een gebouw in uw woonomgeving.

  Opgelegde bestuurlijke boetes, die fors hoog kunnen zijn. Deze boetes kunnen bijvoorbeeld worden opgelegd omdat er mogelijk illegale vreemdelingen in uw huis aan het werk zijn geweest of omdat u met uw uitkering zou hebben gefraudeerd.

  U kunt ook een hoge boete krijgen als bijvoorbeeld blijkt dat een verbouwing aan uw woning in het verleden zonder de juiste vergunning is uitgevoerd.

  Bij een geschil met de overheid heeft u te maken met een sterke tegenstander die de beschikking heeft over ruime middelen en – vanzelfsprekend – uitstekend op de hoogte is van de eigen regelgeving en hoe deze te hanteren.
  Wat kunnen wij voor u doen?

  Tijdig bezwaar maken tegen overheidsbesluiten. De termijn daarvoor is meestal 6 weken en zelfs korter. Wees dus op tijd! Ons streven is om binnen één dag de procedure te starten. Zo verliest u geen kostbare tijd want het is moeilijk genoeg als u bijvoorbeeld plotseling geen inkomen meer heeft.

  Reageert de overheidsinstantie niet binnen de termijn op het bezwaarschrift dan wordt Beroep Niet Tijdig Beslissen ingesteld bij de rechtbank en wordt gevraagd om een uiterste termijn te willen vaststellen onder verbeurdverklaring van een dwangsom.

  Indien nodig een voorlopige voorzieningen procedure bij de rechter instellen. In kortgeding verzoeken wij de rechter om op korte termijn de werking van een besluit te ontzeggen of alvast voorschoten op uw uitkering te verstrekken zolang de bezwaar- of beroepsprocedure loopt. Dit is veel sneller dan gewoon maar afwachten.

  Eveneens in een voorlopige voorziening procedure de rechter verzoeken om u alvast een voorschot op een uitkering (Bijstand, Participatiewet, WW) te verstrekken, zodat u toch inkomen heeft.

  Beroep instellen. Het gebeurt regelmatig dat door de overheidsinstelling een bezwaar ongegrond (afgewezen) wordt verklaard. De volgende stap is dan beroep in te stellen bij de rechtbank. Ervaring leert dat een bezwaar regelmatig ongegrond (afgewezen) wordt verklaard en dat de volgende stap naar de bevoegde beroepsrechter moet worden gezet. In beroep beoordeeld een onafhankelijke rechter uw zaak i.p.v. dat “de slager zijn eigen vlees keurt“.

  Hoger beroep instellen tegen een afwijzend beroep (ongegrond) van de lagere rechter bij de hoogte rechter. Hoger beroep wordt ingesteld bij bijvoorbeeld de Centrale Raad van Beroep of de Raad van State.